Struggle to solve missing Buckeye boy's case

Struggle to solve missing Buckeye boy's case.