Portland Marathon route mistake

Portland Marathon route mistake