Arizona Snowbowl has extended its ski season into May

For the first time, Arizona Snowbowl has extended its ski season until May 7.